specialize là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to specialize
Phân kể từ hiện tại tại specializing
Phân kể từ vượt lên khứ specialized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại specialize specialize hoặc specializest¹ specializes hoặc specializeth¹ specialize specialize specialize
Quá khứ specialized specialized hoặc specializedst¹ specialized specialized specialized specialized
Tương lai will/shall² specialize will/shall specialize hoặc wilt/shalt¹ specialize will/shall specialize will/shall specialize will/shall specialize will/shall specialize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại specialize specialize hoặc specializest¹ specialize specialize specialize specialize
Quá khứ specialized specialized specialized specialized specialized specialized
Tương lai were to specialize hoặc should specialize were to specialize hoặc should specialize were to specialize hoặc should specialize were to specialize hoặc should specialize were to specialize hoặc should specialize were to specialize hoặc should specialize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại specialize let’s specialize specialize
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.