stain là gì

/stein/

Cơ khí & công trình

Nghĩa thường xuyên ngành

vết lõm nhỏ bên trên mặt mũi (khuyết tật)

Hóa học tập & vật liệu

Nghĩa thường xuyên ngành

chất nhuộm màu

Giải mến EN: 1. a solution including a dye or pigment that is used lớn color wood, textiles, or other materials.a solution including a dye or pigment that is used lớn color wood, textiles, or other materials. 2. a dye used lớn color microscopic specimens for laboratory study.a dye used lớn color microscopic specimens for laboratory study.

Xem thêm: tenement là gì

Bạn đang xem: stain là gì

Giải mến VN: 1.Dung dịch bao gồm dung dịch nhuộm hoặc hóa học màu sắc được dùng thực hiện mộc màu sắc, tết may hoặc những hóa học không giống. 2.Thuốc nhuộm dùng mang lại vật mẫu hiển vi được màu sắc nhập phân tích thực nghiệm.

làm thay đổi màu
nhuộm mầu
water stain
chất hãm (nhuộm màu)

Nguồn không giống

  • stain : Chlorine Online

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

phẩm
thuốc hãm màu
vết nhơ

Kỹ thuật cộng đồng

Nghĩa thường xuyên ngành

bị gỉ
chất màu
creosote stain
chất màu sắc creozot
stain and varnish
chất màu sắc và vécni
làm nhiễm mầu
gỉ đồng
nhuộm màu
water stain
chất hãm (nhuộm màu)
sự nhiễm không sạch mầu
sự bám không sạch mầu
vết bẩn
vết đốm gỉ

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

đốm
nhuộm màu
vết

Nguồn không giống

  • stain : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
black eye * , blemish , blotch , blur , brand , color , discoloration , disgrace , dishonor , drip , dye , infamy , ink spot , mottle , odium , onus , reproach , shame , sinister * , slur , smirch , smudge , spatter , speck , splotch , spot , stigma , tint , blot , daub , smutch , Black eye , taint , tarnish , colorant , coloring , dyestuff , pigment , tincture
verb
animalize , bastardize , besmirch , bestialize , blacken , blemish , blot , brutalize , color , contaminate , corrupt , daub , debase , debauch , defile , demoralize , deprave , discolor , disgrace , drag through the mud , dye , mark , pervert , smear , smudge , soil , spot , sully , tar , tarnish , tinge , tint , bestain , smut , befoul , besmear , bespatter , cloud , denigrate , dirty , spatter , taint , canker , vitiate , warp , tincture , blotch , blur , brand , discoloration , dishonor , flaw , paint , pigment , ruin , speck , stigma , trace

Từ trái khoáy nghĩa