strength là gì

/'streɳθ/

Thông dụng

Danh từ

Sức mạnh, mức độ lực, mức độ khoẻ
a man of great strength
một người nam nhi cực kỳ khoẻ
Sức bền
the strength of a rope
sức bền của một sợi chão thừng
Độ đậm, nồng độ
the strength of tea
độ đậm của nước trà
the strength of wine
nồng phỏng của rượu
Cường độ
the strength of feeling on this issue is considerable
cường phỏng xúc cảm về yếu tố này cực kỳ to tát lớn
Mặt mạnh (của một người)
tolerance is one of her many strengths
thái phỏng rộng lượng là 1 trong những trong tương đối nhiều mặt mũi mạnh mẽ của bà ta
Số ăm ắp đủ; sự nhộn nhịp đầy đủ (của một tập luyện thể...)
they were there in great (full) strength
họ xuất hiện nhộn nhịp đầy đủ cả
(quân sự) số quân hiện tại có
(kỹ thuật) mức độ bền; phỏng bền
strength of materials
sức bền vật liệu

Cấu trúc kể từ

on the strength of
tin nhập, cậy vào; được sự khuyến nghị của; địa thế căn cứ nhập, lập luận từ
I did it on the strength of your promise
tôi thao tác làm việc này là tin tưởng nhập lời hứa hẹn của anh
from strength to tát strength
thành công càng ngày càng tăng
in (full, great..) strength
với con số lớn

Chuyên ngành

Xây dựng

bền [độ bền]

Cơ - Điện tử

Lực, độ mạnh, độ tốt, phỏng cứng vững

Cơ khí & công trình

chuẩn phỏng (dung dịch)
nồng độ
sức bền (vật liệu)

Toán & tin

sức mạnh; cường độ; mức độ bền
strength of materials
(cơ học tập ) mức độ bền vật liệu
strength of resonance
cường phỏng nằm trong hưởng
strength of a test
(thống kê ) lực của kiểm định
binding strength
lực link, độ mạnh liên kết
impact strength
(kỹ thuật ) phỏng mềm chạm chạm
shock strength
cường phỏng kích động
soure strength
(cơ học tập ) độ mạnh nguồn
tensile strength
(cơ học tập ) độ tốt kéo dứt

Kỹ thuật công cộng

độ bền
độ dài
độ đậm
lực
giới hạn bền
cross-breaking strength
giới hạn bền uốn
crushing strength
giới hạn bền nén
flexural strength
giới hạn bền uốn
rupture strength
giới hạn bền kéo
rupture strength
giới hạn bền vững lâu dài nhiều năm (khi demo kéo lâu)
shearing strength
giới hạn bền cắt
shearing strength
giới hạn bền trượt
strength of extension
giới hạn bền kéo
tensile strength
giới hạn bền kéo
torsional strength
giới hạn bền xoắn
transverse strength
giới hạn bền uốn nắn ngang
twisting strength
giới hạn bền xoắn
ultimate bending strength
giới hạn bền uốn
ultimate compressive strength
giới hạn bền nén
ultimate shearing strength
giới hạn bền cắt
ultimate strength
giới hạn bền cực to (lực cao nhất)
ultimate tensile strength
giới hạn bền đứt
ultimate tensile strength
giới hạn bền kéo
upper strength limit
giới hạn bền trên
số lượng
sức bền
sức chịu
bearing strength
sức Chịu đựng tải
bending strength
sức Chịu đựng uốn
breaking strength
sức Chịu đựng gãy
breaking strength
sức Chịu đựng phá huỷ hủy
buckling strength
sức Chịu đựng uốn nắn dọc
combined bending and torsion strength
sức Chịu đựng uốn nắn Khi xoắn
combined strength
sức Chịu đựng kết hợp
combined strength
sức Chịu đựng phức tạp
compression strength
sức Chịu đựng nén
compressive strength
sức Chịu đựng nén
fatigue strength
sức Chịu đựng mỏi
nominal moment strength of a section
sức Chịu đựng mômen danh lăm le của một phía cắt
shearing strength
sức Chịu đựng cắt
shearing strength
sức Chịu đựng trượt
strength of materials
sức Chịu đựng vật liệu
tear-off strength
sức Chịu đựng đứt
tensile strength
sức Chịu đựng đứt gãy
tensile strength
sức Chịu đựng kéo
torsional strength
sức Chịu đựng xoắn
ultimate strength
sức Chịu đựng tối đa

Kinh tế

độ bền
độ chặt
nồng độ
polluting strength
nồng phỏng tạp chất
single-strength juice
nước xay mật độ đồng nhất
xu thế giá chỉ lên (thị ngôi trường cổ phiếu)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
backbone , toàn thân , brawn , brawniness , brute force , clout , courage , durability , energy , firmness , force , fortitude , hardiness , health , healthiness , lustiness , might , muscle , nerve , physique , pith , potency , pow , power , powerhouse , robustness , security , sinew , sock * , soundness , stability , stableness , stalwartness , steadiness , steamroller , stoutness , strong arm , sturdiness , substance , tenacity , toughness , verdure , vigor , vim , vitality , zip * , cogency , concentration , depth , effectiveness , efficacy , extremity , fervor , juice * , kick * , resolution , spirit , vehemence , virtue , anchor , asset , burden , connection , core , gist , guts , in , intestinal fortitude , license , mainstay , meat , purport , sense , strong point , succor , upper hand , weight , wire , potence , powerfulness , puissance , thew , coercion , compulsion , constraint , duress , pressure , violence , integrity , solidity , wholeness , fastness , hardness , sureness , animation , sprightliness , steam , advantage , beef , capacity , chastenment , conclusiveness , endurance , forte , hardihood , impetuosity , impregnability , influence , intensity , invincibility , kick , lustihood , muscularity , permanency , reinforcement , spunk , stamina , stay , sthenia , strenuosity , tư vấn , thews , validity , valor , virility , vividness , will

Từ trái khoáy nghĩa

noun
lack , weakness , enervation , lethargy , disadvantage , debility , delicacy , fragility , frailty , impotency , infirmity