stretch là gì

BrE & NAmE /stretʃ/

Hình Thái Từ

  • Past + PP: Stretched /stretʃt/
  • Ving: Stretching /stretʃɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Sự căng rời khỏi, sự choạc ra; sự bị căng rời khỏi, sự bị choạc ra
stretch of the arm
sự choạc tay ra
Khả năng hoàn toàn có thể căng ra; tính teo giãn
this material has a lot of stretch in it
thứ vải vóc này cực kỳ teo giãn
Khoảng kéo dãn dài liên tục; sự kéo dãn dài liên tiếp (của cái gì)
stretch of land
dải đất
Một thời hạn kéo dãn dài liên tiếp, một thời hạn không trở nên ngắt khoảng
a four-hour stretch
một mạch tư giờ liền
Nghĩa rộng lớn, nghĩa suy ra
by a stretch of language
theo nghĩa rộng lớn của ngôn ngữ
(hàng hải) mạch lối (khoảng lối đã từng đi được bám theo một phía buồm)
Thời gian giảo phục vụ; thời hạn bị tù, hạn tù
do a stretch in the army
phục vụ một thời hạn vô quân đội
Quãng đường thẳng liền mạch của một vòng đua

Ngoại động từ

Kéo lâu năm rời khỏi, căng rời khỏi, giăng rời khỏi, choạc ra; nống ra
to stretch a wire across the road
căng chạc qua chuyện đường
to stretch trousers
căng quần vô khuông (cho ngoài nhàu)
to stretch one's legs
duỗi chân đứng lên lên đường (sau Khi ngồi nhiều)
to lắc stretched on the ground
nằm lâu năm bên dưới đất
these boots want stretching
đôi giầy ống này rất cần phải được nống ra
Vươn (vai..)
to stretch oneself
vươn vai
Đòi căn vặn nhiều ở (ai hoặc tài năng.. của ai)
the race really stretched him
cuộc đua đang được thiệt sự yên cầu thật nhiều ở anh ta
Lợi dụng, lấn dụng; thưa phóng đại, thưa ngoa, thổi phồng
to stretch a principle
lạm dụng một vẹn toàn tắc
to stretch one's powers
lạm dụng quyền bính của mình
to stretch the truth
thổi phồng sự thật
(từ lóng) treo cổ (ai)
( + out) kéo dãn dài nhằm đáp ứng nhu cầu những nhu yếu, sở hữu đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu những nhu cầu
he couldn't stretch out his money vĩ đại the over of the month
nó ko thể sở hữu đầy đủ chi phí (chi tiêu) cho tới cuối tháng

Nội động từ

Trải rời khỏi, chạy lâu năm ra
the fields stretch away vĩ đại the horizon
cánh đồng trải lâu năm rời khỏi cho tới chân trời
to stretch across the sky
chạy ngang bầu trời
Giãn rời khỏi, rộng lớn ra; teo giãn
these shoes will stretch with wearing
đôi giầy này lên đường rồi tiếp tục rộng lớn ra
it stretches lượt thích elastic
cái cơ giãn nở như chạc chun
Mở rộng lớn ra
the road stretched (out) across the desert into the distance
con lối chạy qua chuyện tụt xuống mạc về phía xa
Kéo dài
the long summer holiday stretched ahead (of them)
cuộc nghỉ ngơi hè lâu năm ngày há rời khỏi trước mặt mày họ
( + oneself) one ở sóng soài; ở lâu năm rời khỏi nhằm nghỉ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị treo cổ
to stretch out
đưa trực tiếp tay ra
Bước lâu năm bước
to stretch somebody on the ground
đánh ai trượt sóng sượt bên dưới đất
stretch one's legs
đi cỗ nhằm luyện luyện
stretch a point
chiếu cố; nhân nhượng

Cơ khí & công trình

sự căng ra

Toán & tin cậy

giãn, căng, kéo
căng dây

Điện tử & viễn thông

sự dãn ra

Kỹ thuật cộng đồng

kéo
kéo căng
cold stretch
sự kéo căng lạnh
stretch film
màng kéo căng
kéo dài
kéo duỗi
kéo giãn
stretch at leaking point
giới hạn kéo giãn
kéo giãn ra
kéo ra
kéo sợi
dải đất
dãn ra
dát phẳng
độ căng
độ giãn
stretch at leaking point
độ giãn cho tới điểm đứt
độ kéo căng
độ kéo dài
đoạn
làm thay đổi dạng
làm lâu năm thêm
làm giãn
làm giãn ra
giãn
stretch at leaking point
độ giãn cho tới điểm đứt
stretch at leaking point
giới hạn kéo giãn
nối thêm
mở rộng
sự căng
belt stretch
sự căng đai
rút ra
sự giãn
sự kéo căng
cold stretch
sự kéo căng lạnh
sự kéo dài
sự kéo dãn
sự kéo
sự kéo duỗi
sự há rộng
sự trải ra
sự vuốt dài
sức căng
vuốt dài
ứng suất

Kinh tế

căng ra
sự căng
sự duỗi

Nguồn không giống

  • stretch : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amplitude , area , branch , breadth , bridge , compass , dimension , distance , expansion , extension , extent , gamut , length , orbit , proliferation , purview , radius , range , reach , region , scope , space , span , spread , sweep , tract , wing , bit , continuance , duration , run rẩy , spell , stint , term , time , while , season , hitch , tour , bout , go , inning , shift , trick , watch
verb
amplify , branch out , bridge , burst forth , cover , crane , develop , distend , drag out , draw , draw out , expand , fill , go , grow , inflate , lengthen , lie out , magnify , make , make taut , make tense , open , overlap , pad , prolong , prolongate , protract , pull , pull out , pyramid , rack , range , reach , recline , repose , run rẩy , shoot up , span , spin out , spread , spread out , spring up , strain , string out , swell , tauten , tighten , unfold , unroll , widen , elongate , extend , spin , người yêu thích , outstretch , carry , lead , lie , course , dilate , distance , elasticity , exaggerate , expanse , extension , flexible , interval , length , limber , overstate , period , rap , scope , sentence , spell , sprawl , stint , tautness , tension , time , tract , walk , while

Từ ngược nghĩa