subsidiaries là gì

Công cụ cá nhân
 • /səb´sidiəri/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bổ sung

  Cơ - Điện tử

  (adj) phụ, loại yếu

  Cơ khí & công trình

  sự tắt dần dần phụ

  Toán & tin tưởng

  bổ trợ

  Kỹ thuật công cộng

  bổ sung
  subsidiary test
  sự test té sung
  dự trữ
  phụ trợ
  phụ

  Kinh tế

  công ty chi nhánh
  foreign subsidiary
  công ty Trụ sở ở nước ngoài
  công ty con
  income from subsidiary company
  thu nhập kể từ doanh nghiệp con
  majority-owned subsidiary
  công ty con cái sở hữu cổ quyền quá bán
  subsidiary company accounting
  chế phỏng kế toán tài chính của doanh nghiệp con
  takeover of the subsidiary
  sự thâu tóm về, sự tiếp cai quản một doanh nghiệp con
  takeover of the subsidiary (the..)
  sự thâu tóm về, sự tiếp cai quản một doanh nghiệp con
  công ty phụ thuộc
  wholly-owned subsidiary
  công ty dựa vào toàn bộ
  cửa mặt hàng chi nhánh
  phụ thuộc
  sub-subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary bodies
  các ban ngành phụ thuộc
  subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary concerns
  hãng phụ thuộc
  subsidiary concerns
  xí nghiệp phụ thuộc
  subsidiary credit
  thư tín dụng thanh toán phụ thuộc
  subsidiary insurance
  bảo hiểm phụ thuộc
  subsidiary organ
  cơ quan liêu phụ thuộc
  wholly-owned subsidiary
  công ty dựa vào toàn bộ
  phụ
  thứ yếu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  accessory , adjuvant , aiding , ancillary , appurtenant , assistant , assisting , auxiliary , backup , branch , collateral , contributory , cooperative , lesser , minor , serviceable , subject , subordinate , subservient , supplemental , supplementary , tributory , useful , supportive , affiliate , division , secondary , supplement , tributary

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: subsidiaries là gì

  Xem thêm: armageddon là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ