substitute là gì

Bạn đang xem: substitute là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to substitute
Phân kể từ hiện nay tại substituting
Phân kể từ vượt lên trên khứ substituted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại substitute substitute hoặc substitutest¹ substitutes hoặc substituteth¹ substitute substitute substitute
Quá khứ substituted substituted hoặc substitutedst¹ substituted substituted substituted substituted
Tương lai will/shall² substitute will/shall substitute hoặc wilt/shalt¹ substitute will/shall substitute will/shall substitute will/shall substitute will/shall substitute
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại substitute substitute hoặc substitutest¹ substitute substitute substitute substitute
Quá khứ substituted substituted substituted substituted substituted substituted
Tương lai were to substitute hoặc should substitute were to substitute hoặc should substitute were to substitute hoặc should substitute were to substitute hoặc should substitute were to substitute hoặc should substitute were to substitute hoặc should substitute
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại substitute let’s substitute substitute
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: dandelion là gì