thuốc lá tiếng anh là gì

Phép dịch "thuốc lá" trở thành Tiếng Anh

tobacco, cigarette, fag là những bạn dạng dịch số 1 của "thuốc lá" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc dung dịch lá. ↔ Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

 • leaves of certain varieties of tobacco plant [..]

  Bạn đang xem: thuốc lá tiếng anh là gì

  Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc thuốc lá.

  Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

 • Hiện ni, thuốc lá thoát khỏi cổng nhà máy sản xuất cực kỳ rẻ rúng .

  Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.

  • baccy
  • galenical
  • indian weed
  • nicotian
  • simple
  • tobacco plant
  • weed
 • Glosbe

 • Google

 • small roll of cut tobacco designed lớn be smoked

  Thuốc này còn có nhiều vật liệu bằng nhựa thuốc lá, nicotine và cacbon monoxit rộng lớn vội vàng bao nhiêu chuyến thuốc lá thông thường.

  Bidis deliver several times more tar, nicotine, and carbon monoxide kêu ca tự regular cigarettes.

 • agricultural product processed from the leaves of plants in the genus Nicotiana

  Xì-gà: Thuốc lá sợi được cuốn chặt tự hoặc giấy má thực hiện kể từ cây thuốc lá.

  Cigars: These are made of filler tobacco tightly wrapped in tobacco leaf or in paper made from tobacco.

Anh bảo rằng anh vẫn ném ra nhiều năm nhằm “nhai thuốc lá và chửi thề thốt.”

He says he spent many years “chewin’ and cussin.’”

Đám quân tụ luyện bên dưới bóng một con xe tăng một vừa hai phải bú mớm thuốc lá một vừa hai phải tấn công bài bác.

A group of soldiers huddled in the shade of one of those tanks, smoking cigarettes and playing cards.

Thuốc lá làm cho nghiện.

Tobacco is addictive.

Nhiều người lầm tưởng là sương kể từ shisha không nhiều gian nguy rất là nhiều đối với sương thuốc lá.

A significant number of smokers believe that shisha is less harmful kêu ca other forms of smoking.

Josué ko tụt xuống vô bẫy của thuốc lá.

Josué did not fall into the trap of smoking.

Thuốc lá làm thịt người.

Cigarettes kill.

Làm thế này một ông nọ đã nhận được được sức khỏe nhằm kể từ quăng quật tật bú mớm thuốc lá?

How did a man receive strength lớn break miễn phí from the smoking habit?

41 . thuốc lá Trung Quốc to hơn Wal-Mart ?

41 . Trung Quốc tobacco bigger kêu ca Wal-Mart ?

" Người nghiện thuốc lá ko nên cô độc Khi bọn họ nỗ lực quăng quật hút thuốc lá ...

" Smokers tự n't have lớn go it alone when they attempt lớn quit smoking ...

Xem thêm: brick by brick là gì

Sẵn phía trên ông mong muốn đem mang đến tôi thuốc lá với rượu Tequila luôn luôn không?

You want lớn give bủ a pack of smokes and some tequila while you're at it?

Các công tố viên quăng quật tội tấn công cắp thuốc lá.

Prosecutors dropped the charges for the cigarette hijacking.

Giáo sư về tôn giáo và cũng chính là người bầy tớ mang đến thuốc lá...

A professor of religion and slave of tobacco . . .

Anh mong muốn thuốc lá không?

You wish tobacco?

Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc thuốc lá.

Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

“Nhiều người mong muốn quăng quật thuốc lá tuy nhiên thấy khó khăn tuy nhiên thực hiện được.

“Churches often charge for baptisms, weddings, and funerals.

thuốc lá không?

You got any cigarettes?

8 Làm cơ hội này chúng ta cũng có thể cai thuốc lá?

8 How You Can Quit

Mẹ của Vi, bà Nguyễn Thị Cúc, bị dí thuốc lá đang được cháy vô trán và bị đá.

Vi’s mother, Nguyen Thi Cuc, was burned with a cigarette on her forehead and kicked.

Tại sao ông biểu tôi nên tiếp cận Cogolin để sở hữ sáu gói thuốc lá hả?

Why did you send bủ lớn Cogolin for six packs of tobacco?

Không kinh ngạc tại vì sao những thương hiệu thuốc lá nhiều lên!

No wonder tobacco companies get rich!

Thuốc lá bày cung cấp hợp lí và sẵn sở hữu hầu hết mọi nơi.

Tobacco is legally sold and is readily available virtually everywhere.

Nhớ nhắc tôi gửi anh một thùng thuốc lá Khi từng chuyện kết thúc đẩy.

Remind bủ lớn get you a pack of cigarettes when this is all over.

Hey, anh sở hữu mùi hương nước hoa và thuốc lá.

Hey, you smell lượt thích perfume and cigarettes.

Bà ấy bốc mùi hương rượu và... thuốc lá.

Xem thêm: paper clips là gì

She smelled of liquor and... cigarettes.

Hương thuốc lá Dunhills nhẹ nhàng lan ngát cất cánh theo đòi mặt phố, đem bà cút thiệt xa thẳm.

The sweet scent of Dunhills had drifted out onto the road and taken my mother far away.