transcendence là gì

/træn'sendənt/

Thông dụng

Tính kể từ (như) .transcendental

Vô nằm trong rộng lớn, vô thượng, siêu việt, rộng lớn hẳn
transcendent genius
thiên tài siêu việt
(triết học) siêu nghiệm, ở ngoài số lượng giới hạn của trái đất vật chất

Danh từ

Cái siêu việt; tồn bên trên siêu việt
(triết học) khuôn siêu nghiệm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
absolute , abstract , accomplished , beyond grasp , boundless , consummate , entire , eternal , exceeding , fantastic , finished , hypothetical , ideal , incomparable , infinite , innate , intact , intellectual , intuitive , matchless , obscure , original , otherworldly , peerless , perfect , pre-eminent , primordial , sublime , superior , supernatural , supreme , surpassing , theoretical , towering , transcendental , transcending , transmundane , ultimate , unequalable , unequalled , unique , unparalleled , unrivalled , whole , extreme , unsurpassable , utmost , uttermost , hypothetic , theoretic , preeminent

Từ ngược nghĩa