turn into là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Let us turn our attention to…

Bạn đang xem: turn into là gì

Sau Khi đã từng rõ ràng rằng..., tớ hãy nằm trong cù sang trọng...

Let us now analyze/turn to/examine…

Tiếp theo đuổi, tớ hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu vãn...

done đồ sộ a turn

hoàn trở thành việc gì nhập chính thời hạn quan trọng nhằm thao tác làm việc cơ

even a worm will turn

con giun xéo lắm cũng quằn

Xem thêm: deduction là gì

to turn sth down

từ chối một địa điểm việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

I always found her lively and keen, but would never have thought she would turn into this icon.

It has an undulating, cambered terrain with a sharp downhill turn into the home page straight.

The train then makes a right turn into the final former near-miss point, a corkscrew.

She saves his life by throwing the dust onto the trolls, who turn into mere insects.

The women also commonly use plants such as manioc đồ sộ turn into flat cakes, which they cook over a small pile of coals.

Xem thêm: dynamite là gì