vegetable đọc tiếng anh là gì

vegetable

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: vegetable đọc tiếng anh là gì

UK/ˈvedʒ.tə.bəl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈvedʒ.tə.bəl/

 • /v/ as in very
 • /e/ as in head
 • // as in jump
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /b/ as in book
 • /əl/ as in label
 • /v/ as in very
 • /e/ as in head
 • // as in jump
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /b/ as in book
 • /əl/ as in label