write là gì

Ví dụ về phong thái dùng

...has asked mạ to lớn write a letter of recommendation to lớn accompany his application for… .

Bạn đang xem: write là gì

Tôi đặc biệt phấn khởi lòng ghi chép thư reviews mang đến... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn vô địa điểm...

It was sánh kind of you to lớn write / invite mạ / send me…

Mình đặc biệt phấn khởi Lúc có được thư / câu nói. chào / vật / vàng chúng ta gửi.

It was sánh kind of you to lớn write / invite / send…

Mình đặc biệt phấn khởi Lúc có được thư / câu nói. chào / vật / vàng chúng ta gửi.

It is a pleasure to lớn write a letter of recommendation for…

Tôi đặc biệt vinh diệu được ghi chép thư reviews...

Xem thêm: con gái tiếng anh là gì

Do write back when…

Hãy phúc âm cho chính bản thân mình Lúc...

Write back soon.

Hãy phúc âm cho chính bản thân mình sớm nhé.

I am happy to lớn write this letter of recommendation for… . In this letter I would lượt thích to lớn express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to lớn the work of my group.

Tôi đặc biệt vinh diệu được ghi chép thư reviews mang đến... ... là một trong những thanh niên trẻ em sáng ý, và tôi đặc biệt trân trọng những góp phần nhưng mà cậu ấy đưa đến mang đến toàn đội/công ty.

Xem thêm: pastry là gì